Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

Verzendbeleid

Alle verbintenissen worden beschouwd als zijnde aangegaan in onze maatschappelijke zetel en zijn aldaar uitvoerbaar.

Onze leveringen geschieden ex works (INCOTERMS 1990) in onze uitbatingzetel en worden geacht door ons te zijn afgeleverd indien de afnemer in gebreke is gebleven ze af te halen binnen de twee weken na melding van de levering.

Levering aan de klant gebeurt steeds voor rekening van deze laatste, met het lossen van de goederen aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen en wordt steeds door de klant -welke zo nodig dient te voorzien in een vorklift- zelf uitgevoerd, bij gebreke waarvan een supplementaire stilstandvergoeding verschuldigd is voor supplementaire uren.

De leveringstermijn is slechts van indicatieve aard en de verkoper kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens het verstrijken van de aangeduide leveringstermijn. De koper blijft tot zijn verbintenissen gehouden. Enkel indien de leveringstermijn met meer dan zes maanden overschreden wordt, kan ontbinding volgen, zonder dat echter schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

De klant verbindt zich ertoe de goederen bij ontvangst van de levering te verifiëren op conformiteit, hoeveelheid, gebreken, schade, enz..., en alle betwistingen onmiddellijk aan de vervoerder tegen ontvangstbewijs en in kopie aan Vokla te melden.

Geen enkele retour van goederen zal geaccepteerd worden zonder voorafgaande goedkeuring van Vokla.

De geleverde goederen blijven uitsluitend en volledig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, schadebeding en gerechtskosten.