Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

BESTEL-, VERKOOPS- & FACTUURVOORWAARDEN

1. Algemeen

1. De koper die dit document ondertekent, verklaart hierbij de taal waarin dit document geschreven is, te begrijpen.

2. De kopers en eigenaars van de bestelde of herstelde zaken of werken erkennen uitdrukkelijk van de algemene bestel-, verkoops- en factuurvoorwaarden hieronder vermeld kennis te hebben gekregen en deze te hebben aanvaard.

2. Prijs

3. De koper erkent dat de prijs op schrijftelijke wijze goed leesbaar, zichtbaar en ondubbelzinnig was aangeduid bij de aanvaarding van de factuur.

4. De prijsaanduiding geschiedt in Euro en exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen en kosten. Onze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de bestelling en bevestiging geldende kostprijzen, lonen en dergelijke. Zodoende zijn eventueel gedane prijsopgaven slechts indicatief en niet bindend en zijn wij steeds gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen, ook al geschiedt dit ingevolge omstandigheden welke bij de aanbieding, aanvaarding of bevestiging reeds voorzienbaar waren. Enkel het gefactureerd bedrag is bindend.

5. Vokla is enkel gebonden aan overeenkomsten genomen door zijn vertegenwoordigers of werklieden als Vokla deze zelf bevestigd heeft.

6. Iedere betaling word aangerekend op de oudste factuur. Betaling wordt aangerekend op de oudste factuur. Betaling wordt eerst toegerekend op schadebeding op intresten en vervolgens op de hoofdsom.

7. Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze zetel.

8. Bij niet-betaling van de factuur door de gefactureerde op de vervaldag, zijn van de rechtswege en zonder verdere in gebrekestelling volgende bepalingen van toepassing: - Op het totaalbedrag der facturen geldt een nalatigheidsintrest van 1% per maand en dit vanaf de datum van de facturatie. - Alle toegestane kortingen vervallen. - Vanaf de factuurdatum wordt ten titel van contractuele schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd met 12% op de hoofdsom met een minimum van 100 Euro en dit boven de conventionele intrest welke in ieder geval verschuldigd blijft.

9. De vervallen intresten die zich uitstrekken over een eenheid van één volledig jaar na betaalbaarheid van de factuur worden van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling bij de hoofdsom van het verschuldigde saldo gevoegd, derwijze dat zij zelf ook intresten opbrengen. Hetzelfde gebeurt met de verschuldigde intrest van de opeenvolgende jaren, die eveneens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling op het einde van elke jaarlijkse vervaldag gekapitaliseerd wordt.

10. Alle innings- en protestkosten van de aanvaarde of niet aanvaarde wissel vallen ten laste van de klant, zonder dat het gebruik van wissels de plaats van betaling wijzigt. Bij het niet nakomen van eventuele afbetalingsvoorwaarden en -termijnen - of deze nu onder de vorm van wissels of op andere wijze gegeven zijn - wordt de ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar.

11. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

12. Het recht van de afnemer op compensatie met vorderingen die hij meent op ons te hebben, is uitgesloten.

13. Kleine afwijkingen in de bestelde hoeveelheden, motief, gewicht, kleur en ontwerp zijn toegestaan.

3. Levering

14. Alle verbintenissen worden beschouwd als zijnde aangegaan in onze maatschappelijke zetel en zijn aldaar uitvoerbaar.

15. Onze leveringen geschieden ex works (INCOTERMS 1990) in onze uitbatingzetel en worden geacht door ons te zijn afgeleverd indien de afnemer in gebreke is gebleven ze af te halen binnen de twee weken na melding van de levering.

16. Levering aan de klant gebeurt steeds voor rekening van deze laatste, met het lossen van de goederen aan de drempel of aan de kaai van de gebouwen indien geen andere plaats werd overeengekomen en wordt steeds door de klant -welke zo nodig dient te voorzien in een vorklift- zelf uitgevoerd, bij gebreke waarvan een supplementaire stilstandvergoeding verschuldigd is voor supplementaire uren.

17. De leveringstermijn is slechts van indicatieve aard en de verkoper kan geenszins gehouden zijn tot schadevergoeding wegens het verstrijken van de aangeduide leveringstermijn. De koper blijft tot zijn verbintenissen gehouden. Enkel indien de leveringstermijn met meer dan zes maanden overschreden wordt, kan ontbinding volgen, zonder dat echter schadevergoeding verschuldigd kan zijn.

18. De klant verbindt zich ertoe de goederen bij ontvangst van de levering te verifiëren op conformiteit, hoeveelheid, gebreken, schade, enz..., en alle betwistingen onmiddellijk aan de vervoerder tegen ontvangstbewijs en in kopie aan Vokla te melden

19. Geen enkele retour van goederen zal geaccepteerd worden zonder voorafgaande goedkeuring van Vokla.

20. De geleverde goederen blijven uitsluitend en volledig eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, schadebeding en gerechtskosten.

4. Garantie

21. De medecontractant erkent voor het plaatsen van de bestelling een behoorlijke en nuttige voorlichting te hebben verkregen betreffende de kenmerken van het product of de dienst alsook betreffende de bestel-, verkoops- en factuurvoorwaarden. Het product is in overeenstemming met het redelijk voorziene gebruik en behoeften, zoals verwacht door de medecontractant.

22. Wij zijn slechts aansprakelijk voor duidelijk aantoonbare leverings- of fabricatiefouten, doch niet voor fabricatie- of materiaalfouten van de geleverde goederen voor dewelke de koper om exoneratie verleent.

23. De klant kan het excuus van betwistingen ivm garantie niet inroepen om zelf uitstel van betaling toe te passen, integendeel, elk uitstel van betaling doet eventuele garantie vervallen.

5. Betwistingen

24. Algemene bestel-, verkoops- of factuurvoorwaarden van de medecontractanten, strijdig met onze voorwaarden, worden ons als niet bestaande aanzien, behoudens onze formele, schriftelijke aanvaarding ervan. De betwisting van de inhoud van de factuur dient op straffe van nietigheid der betwistingen schriftelijk te gebeuren en dit binnen de acht dagen na ontvangst.

25. De medecontractant die de ontvangen factuur niet binnen de acht dagen na ontvangst protesteert, erkent de op de factuur vermelde goederen, alsook een exemplaar van de bestelbon en factuur te hebben ontvangen.

26. Ingeval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van onze maatschappelijke zetel bevoegd, de Belgische wet is toepasselijk.

27. Ingeval de besteller zowel in eigen naam tekent, als in naam van de vennootschap waarvoor hij optreedt, zijn beiden solidair en hoofdelijk gehouden tot betaling van de volledige schuld zoals voorzien in de huidige voorwaarden.